TAFED

TAFED'e Bağlı Derneklerimiz

MADDE l - FEDERASYONUN ADI:

Federasyonun Adı: TÜRKİYE AŞÇILAR FEDERASYONU, kısa adı TAFED’ dur.

 

MADDE 2 - FEDERASYONUN MERKEZİ ve ADRESİ:

Federasyonun merkezi İstanbul'dadır.

Adresi; Hamidiye Mahallesi. Girne Caddesi. Cabir Sokak. No:5 Kağıthane/İstanbul.

 

MADDE 3- FEDERASYONUN AMACI ve İLKELERİ:

3.1 Amacı; Ulusal Meslek Standartlarında tanımlanan meslek mensupları tarafından kurulan  derneklerin üst kuruluşu olmak; meslek bilincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve örgütlenmesi temelinde genel ilke ve politikaları oluşturmak, üye dernekler arasında koordinasyonu sağlamak, uluslararası ilişkileri sağlamak, mesleğe ilişkin doğrudan ve dolaylı yasal mevzuata uyum sağlamak ve ulusal düzeyde yasal düzenlemelerin oluşturulması için çalışmalar yapmak ve aşağıdaki ilkelere göre faaliyet göstermek bu Federasyonun temel amacıdır.

3.2 Federasyonun ilkeleri;

3.2.1 Federasyon, siyasi, idari ve ticari kuruluşlardan bağımsız olarak hareket etmek,

3.2.2 Meslek mensuplarının yasal ve ekonomik haklarını korumak ve daha da geliştirmek,

3.2.3 Mesleki eğitimleri desteklemek,

3.2.4 Üye ve meslektaşlar arasında, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak,

3.2.5 Türk mutfağını araştırmak, mutfak sanatını geliştirmek, mesleki yeterlilik standartlarının uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, toplumda haklı ve onurlu konumuna yükseltilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak,

3.2.6 Yurtiçinde ve yurtdışında Türk Mutfağı ve zengin Türk Mutfak kültürünün tanıtılmasını sağlamak,

3.2.7 Meslek ve Sektörle iletişim ve işbirliğini kurmak, Kamu kurum ve kuruluşları,  yarı özel veya özel kurum ve kuruluşlar ile meslek edindirme kursları ve sertifika programları düzenlemek, hobi kursları ve sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak,

3.2.8 Yurt içinde ve yurt dışında mesleğin ve meslektaşlarımızın tanıtılmasını sağlamak,

3.2.9 Üye dernekler tarafından düzenlenecek bölgesel, ulusal ve uluslararası mesleki yarışmaları desteklemek, bu yarışmalarda federasyon temsilcisi bulundurmak, yarışma sonuçlarını duyurmak

3.2.10 Üye derneklerin önerecekleri meslek mensupları arasından Federasyon yarışma kurulu tarafından seçilecek meslektaşlarımızın, Ulusal ve Uluslararası alanda yapılacak yarışmalarda Ülkemizi ve Federasyonu temsil etmesini sağlamak

3.2.11 Bölgesel, ulusal ve Uluslararası yarışmalarda gözlemci bulundurmak, meslek standartları ve etik kurallara uygunluğu/aykırılığı gözlemlenerek rapor düzenlemek ve yayımlamak

3.2.12 Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası yarışmalara ilişkin kuralları tespit etmek, standartlar geliştirmek ve yasal düzenlemelerin oluşturulması için ilgili resmi kuruluşlarla çalışmalar yürütmek,

3.2.13 Meslek ve hizmet alanlarının, çağın gerektirdiği en ileri standartlara ve kaliteye ulaşması yönünde fiziki ve hukuki zemin hazırlanmasına destek olmak, bu alanda lobi faaliyetleri yürütmek, Basın/yayın organları ve halkla ilişkileri sağlamak,

3.2.14 Ulusal Meslek standartları, Hukuk ve Etik kuralları ile Federasyon ilke ve kararları doğrultusunda faaliyet gösteren ve meslek mensuplarını istihdam eden kuruluşların, kalite belgesi ile teşvik edilmesi,

3.2.15 Meslek ve hizmet icrasında kullanılan ürün, mutfak ve mutfak ekipmanların kalite standartlarının yükseltilmesini sağlamaya yönelik kurul çalışmaları yapmak, rapor düzenlemek ve yayımlamak,

3.2.16 Üye derneklerin sicil dosyası ve üyelerinin şahsi ve mesleki sicil bilgileri ile özgeçmişlerinin dosya düzeni ve elektronik ortamda saklanması, gerekli görülen durumlarda kamuya sunulması,

3.2.17 Amaç birliği içinde bulunulan, Ulusal ve Uluslararası Dernek / Vakıf / federasyon/ konfederasyon / Kurum / Kuruluşlarla mesleki, teknik, kültürel, sosyal işbirliği içinde bulunmak, platform oluşturmak,

3.2.18 Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açmak, amaç birliği içinde bulunulan Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olmak,

3.2.19 Federasyon amaçları doğrultusunda dergi yayınlamak, broşür dağıtmak, basın bildirisi hazırlamak, tanıtıcı film yapmak ve yayımlamak, sempozyum /panel/ konferans/ kongre/ fuar düzenlemek, görsel veya yazılı benzeri faaliyetler yapmak veya yaptırmak ve/veya bu tür faaliyetlere iştirak etmek,

3.2.20 Yasal ve yönetsel düzenlemelerin gerektirdiği durumlarda ya da isteğe bağlı olarak çeşitli kurum, kuruluş ve kurullara danışmanlık hizmeti, temsilci ve/veya denetçi vermek,

3.2.21 Federasyon amaçlarına hizmet etmek amacıyla taşınır taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, merkez binası ve eğitim tesisleri oluşturmak,

3.2.22 Üye dernekler arasında eşgüdüm ve işbirliği ile bu tüzüğün amaç ve ilkelerine uyumlarını sağlamak,

 

MADDE 4- KURUCULAR

Federasyonun kurucu üyelerinin adları, açık adresleri aşağıya çıkarılmıştır.

4.1-MENGEN AŞÇILIK VE TURİZM DERNEĞİ

Atatürk Cad. Belediye İş hanı No: 10\8 Mengen-BOLU

4.2-İSTANBUL PROFESYONEL AŞÇILAR DERNEĞİ

Taşocağı Cad.Oğuz Sok, No:3 Mürvet Han Daire:23 Mecidiye köy İSTANBUL

4.3-AKDENİZ PROFESYONEL AŞÇILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

Bostancı pınarı Cad. Kuyular önü Sok. Kalgıdım Apt. Kat:2 ALANYA

4.4-GÜNEY MARMARA AŞÇILAR DERNEĞİ

BHSOB İşletmeler üstü Eğitim Merkezi Beş evler Küçük Sanayi sitesi 41.sok camii arkası NİLÜFER / BURSA

4.5-KUŞADASI PROFFSYONEL AŞÇILAR DERNEĞİ

Yavansu mevki Onura Hotel Kuşadası / AYDIN

4.6-BAŞKENT AŞÇILAR VE TURİZM BİRLİĞİ DERNEĞİ

Büyük san. L. Cad. Ceceli iş hanı 60- 20 İskitler / ANKARA

4.7-İSTANBUL AŞÇILAR DERNEĞİ

İstiklal Cad. No:348\10 Suriye Pasajı Beyoğlu/ İSTANBUL

4.8-İZMİR AŞÇILAR DERNEĞİ

347.sok 113/A Şirin yer / İZMİR

Dernek isim ve sayısı kuruluş tarihi sırasına göre hazırlanmıştır.

 

MADDE 5- FEDERASYONA ÜYELİK

Kuruluş amacı, Federasyonun amaçlarına uygun olan ve 5253 sayılı dernekler yasası hükümlerini yerine getirmiş, yiyecek içecek hizmetleri ve mutfak sanatları dernekleri, genel kurullarından alacakları yetki ve federasyon üyesi olan iki derneğin üyeliğe teklifi ile federasyona üyelik için müracaat edebilir.

 

MADDE 6 - ÜYELİK BAŞVURUSU VE İNCELEMESİ

6.1 Üye olabilme özelliklerine sahip her dernek kendi Genel Kurulunda aldığı katılma kararının tasdikli sureti ile yazılı olarak başvurur.

6.2 Yönetim Kurulu kendisine ulaşan üyelik başvurusunu yapacağı ilk toplantıda inceleyerek kabul veya reddini karara bağlar. Yönetim Kurulu kararı bir yazı ile başvuru sahibi derneğe bildirilir.

6.3 Yönetim Kurulunca üyeliği onaylanmayan derneğin ret kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Federasyon Yönetim Kuruluna başvurmak koşuluyla Federasyon Genel Kurul'una itiraz hakkı vardır. Genel Kurul, başvuran derneğin Federasyon üyeliğine alınıp alınmaması konusunda kesin karar verir.

 

MADDE 7 - ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI ve KAYBEDİLMESİ

Yönelim Kurulunca üyeliğine karar verilen derneğe, bu kararla birlikte Federasyon giriş ücreti İle o yıla ait aidatını (30) otuz gün içinde ödemesi Genel Sekreterlikçe bildirilir. Anılan süre içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen dernek, üye kayıt defterine kaydedilmekle üyelik sıfatım kazanmış olur. Üyelik, Federasyondan çıkma, çıkarılma veya üyenin tüzel kişiliğini kaybetmesi ile sona erer.

 

MADDE 8 - ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

8.1 Üyelikten Çıkma: Federasyona kayıtlı her dernek Federasyondan ayrılma hakkına sahiptir. Bu hak Genel Kurullarında verilmiş kararla, Federasyon Yönetim Kuruluna yazı ile başvurmakla kullanılır. Bu koşullara uygun olarak üyelikten ayrılma kararı alan derneğin üyelik hak ve yükümlülükleri ayrılma kararını bildirdiği tarihten itibaren sona erer. Derneklerin üye oldukları süreye ilişkin hak ve yükümlülükleri saklıdır.

8.2 Üyelikten Çıkarılma: Federasyonun amaç ve gayeleri ile 5253 sayılı Dernekler Yasası'na aykırı hareket ettikleri belgelerle sabit olanlar, Federasyonun çalışmalarına ve toplantılarına katılmayarak, görev almaktan kaçınanlar, verilen görevleri yapmayanlar, Federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine ilgisiz kalanlar, Federasyon Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davrananlar ve yazılı uyarıya rağmen aykırı davranmakta ısrar eden, aidatını ödemediği gerekçesi ile üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemiş dernekler üyelikten çıkartılabilir. Aynı amaçlı başka bir federasyonun kurucu üyesi olan veya yönetiminde görev alan Dernekler Federasyon üyeliğinden çıkartılır.

8.3 Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve İtiraz: Federasyon Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarılmayı gerektiren hallerde ilgili üye hakkında şikâyet üzerine veya kendiliğinden gereken araştırma ve incelemeyi yaparak, üyenin savunmasını da aldıktan sonra kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile verir. Sonuç ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul'da itiraz edebilir. İtiraz Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır, itirazın karara bağlanacağı tarihe kadar üyenin hak ve yükümlükleri devam eder.

 

MADDE 9 - ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Asli Üyelik: Kurucu üyelerle bu Tüzük hükümleri uyarınca üyeliğe kabul edilmiş derneklerdir.

Onursal Üyelik: Federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine üstün destek ve değerli katkılar sağlamış, aşçılığın gelişmesi için çaba sarf etmiş, yol gösterici rol oynamış, ancak 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri uyarınca Federasyona üye olamayan tüzel kişilerle gerçek kişilere bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak en çok (2) iki yıl süreli olmak koşuluyla Yönetim Kurulu Karan ile tanınmış bir unvandır. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

MADDE 10 – ÜYE DERNEKLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1 Üye Derneklerin Hakları

10.1.1 Delegeleri aracılığıyla Genel Kurula, temsilcileri aracılığıyla federasyon organlarına katılmak.

10.1.2 Federasyonca yürütülen çalışmalardan yararlanmak,

10.1.3 5253 Sy Dernekler Kn ve yönetmeliği çerçevesinde Federasyon çalışmaları hakkında bilgi edinmek, belgeleri incelemek, görüş ve eleştirilerde bulunabilmek,

 

10.2 Üye Derneklerin Yükümlülükleri

10.2.1 Federasyon tüzüğüne ve yetkili organlarca alınacak kararlara uymak,

10.2.2 Mali yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmek,

10.2.3 Federasyon yönetim kurulunun gerekli gördüğü haller dışında yılda bir kez çalışmaları hakkında genel rapor vermek,

10.2.4 Şubelerini ve üye bilgilerini içeren listeleri 6 aylık dönemler halinde, belgeleriyle birlikte Federasyon başkanlığına bildirmek,

 

MADDE 11 - FEDERASYONUN ORGANLARI

11.1 Federasyonun karar organları

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Genel Başkan
 • Başkanlık Divanı
 • Denetim Kurulu
 • Disiplin Kurulu

11.2 Federasyonun danışma organları

 • Başkanlar Kurulu
 • İhtisas Danışma Kurulu

 

MADDE 12- GENEL KURUL

Genel Kurul Federasyonun en yetkili organıdır.

Genel Kurul, üye sayısı ne olursa olsun her dernek en az 10 delege ve her 100 üye için ayrıca bir delege ile kurulur. Üye Derneklerce aynı sayıda yedek delegeler seçilir. Görevde bulunan üye Dernek Başkanları ile Federasyon Başkanlığı yapmış ve yapmakta olan Başkanlar Genel Kurulun Doğal üyesidirler, oylamalara katılma, seçme ve seçilme hakları vardır.

Delegelerin yolculuk ve oturma giderlerini her dernek kendi bütçesinden öder.

Asil delegenin mazereti olduğu takdirde, yedek delege Genel Kurula katılır ve oy kullanır.

Federasyon Genel Kurulu ilke olarak federasyon merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul toplantısı federasyona bağlı olan derneklerin bulunduğu yerlerde de yapılabilir.

Olağan toplantının, süresinde yapılmasını sağlamak için üye dernekler, Genel Kurul toplantılarını en az (2) iki ay evvel bitirecekler ve kongre karan ile çalışma raporlarını, bütçelerinin birer örneğini ve seçilen delegelerin listesini Federasyona bildireceklerdir.

Genel kurul; olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır;

1. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

2. Olağanüstü Genel Kurul; Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyona üye en az 10 Derneğin Yönetim Kurullarının yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu en geç bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

 

MADDE 13- ÇAĞRI USULÜ

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim kurulu, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelere, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi Federasyonun internet sayfasında ilan, elektronik posta adresine mail, sabit ya da GSM numarasına SMS gönderilmesi suretiyle toplantıya çağrılır.

 

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 14- TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul, seçilmiş delegelerin en az dörtte birinin katılımı, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle yapılacak ikinci toplantıya üyelerin en az beşte biri katılmadığı takdirde, toplantı bu sayı elde edilinceye kadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır.

 

MADDE: 15-TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ ve KARAR YETER SAYISI

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere delegeler arasında açık oylama ile

 1. Bir Genel Kurul Başkanı
 2. Bir Genel Kurul 2’inci Başkanı
 3. İki sekreteri (divan kâtibi)
 4. Üç kişilik oy tasnif heyeti seçilir.

 

Adayların Bildirimi; Başkanlık Divanının oluşmasından hemen sonra Federasyon Başkanı ile kurullara seçilecek aday listeleri ve/veya başvuruları Divan Başkanlığına sunulur. Başkanlık Divanı aday listelerini ve/veya aday başvurularını Federasyon mührü İle onaylayıp, imzalayarak, bir örneğini alındı belgesi karşılığında ilgilisine verir. Divan Başkanlığının, adayları Genel Kurul'a duyurmasından sonra verilecek listeler ve aday başvuruları geçersizdir. Adaylar ve listeler, Divan başkanlığınca toplantı yerinde görülebilecek şekilde askıya çıkarılır.

Seçilme Yeterliği, Engelleri ve Seçimin Şekli; Federasyon organlarına, 5253 Sy Dernekler Kn ve Yönetmeliği, Federasyon Tüzüğü ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca seçilme yeterliliğine sahip Genel Kurul üyeleri aday olabilir.

Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilirler. Oy pusulasına seçilecek asıl üye tam sayısının yarısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmış oy pusulaları geçerli değildir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.

Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere önce asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tespit edilir. Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde meslek kıdemi fazla olan, kıdemleri de eşitse, adayların yaşlısı sırada ön alır. Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra göz önünde tutularak kurulda göreve çağırılır.

Seçim yeterliğini kaybeden Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.

Olağan Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Olağanüstü Genel Kurullarda çağrıyı yapanlar tarafından hazırlanan gündem değiştirilemez yeni madde eklenemez.

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Oy Verme İşlemi; Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün işleri Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür. Üyelerin oylarını düzenli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak için Başkanlık Divanı toplantı yerine gerektiği kadar sandık koydurur.

Oy kullanacak üye kimliğini ve Genel Kurul'a giriş kartını sandık başında bulunan görevliye verir. Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Üye, oy vermek için hazırlanmış kapalı bir bölümde bulunan Federasyon damgasını ve Başkanlık Divanı’nın imzasını taşıyan zarflardan birine.  "Başkan"' ve "Kurullara ait oy pusulalarından seçtiklerini koyduktan sonra sandığa atar.   Oyunu kullanan üye,   listedeki isminin karşısını imzaladıktan sonra kimliğini geri alır. Oy pusulaları basılı veya elle yazılmış olabilir. Çizilmiş veya başka işaretler konulmuş oy pusulaları geçersizdir. Ancak, oy pusulalarında çizilen isimler yerine başka isimler yazılabilir. Çizilmemiş isimler geçerlidir. Her sandık için yeteri kadar kapalı bölme hazırlanır.

Oyların Tasnifi, Sayımı Ve Seçim Sonuçlarının İlanı; Oylar verildikten sonra: oy kullanan üye sayısı, listedeki imzalarla karşılaştırılır. Sonra sandıklar açılıp zarf sayılır. Zarf adedi oy kullanmış üye sayısından fazla çıkarsa durum bir tutanakla saptanır. Listeye göre oy kullanmış üyelerin imza sayısından fazla çıkan zarflar yok edilir. Oy tasnifi ile görevli olanlar geçerli ve geçersiz oy pusulalarını ve çıkan oy pusulası sayısını gösteren bir tutanak tanzim ederler. Oy tasnifi açık olarak yapılır. Eşit oy alanlar arasında kongre divan başkanlığınca ad çekme yoluna gidilir ve sonuç tutanak ile tespit ettirilir. Seçim sonuçları Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldığı yerde hemen ilan edilir. Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak yeni seçilmiş Federasyon Başkanına teslim edilir.

Seçim Sonuçlarına İtiraz;  Aday olmuş her temsilci, kendisi ile ilgili sayım ve seçim sonucuna, Genel Kurul Toplantısı sona erinceye kadar Başkanlık Divanı’na yazılı itirazda bulunabilir.

 

MADDE 16- GENEL KURUL KARARLARININ VE SEÇİM SONUÇLARININ İLAN VE BİLDİRİMİ

16.1 Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Bu kararların birer sureti Federasyon üyesi derneklere gönderilir.

16.2 Seçim sonuçları, seçimleri takip eden otuz gün içerisinde Federasyon başkanı tarafından Genel Kurul Sonuç Bildirisi Formu düzenlenerek, Federasyonun bulunduğu yerin en büyük mülki amirine bildirilir.

 

MADDE 17- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

17.1 Federasyon Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulları üyeleri ile Federasyon Başkanını seçmek

17.2 Kuruluş amacı içindeki işlere dair hazırlanan raporları ve gündemdeki maddeleri görüşüp karara varmak,

17.3 Federasyon Yönetim Kuruluna talimat vermek

17.4 Federasyon hesaplarını incelemek, bütçesini onaylamak, Federasyon Yönetim Kurulunun ve denetim kurulunun raporlarını ayrı ayrı görüşmek ve ibra etmek,

17.5 Tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek

17.6 Federasyon başkanı, başkan yardımcıları, genel sekreteri ve saymanının ücretleri ile yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyelerine verilecek huzur hakları miktarını ve ödenme şeklini belli etmek,

17.7 Seçimlerin blok veya çarşaf liste usullerinden birine göre yapılmasına karar vermek.

17.8 Ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunulması, Ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar vermek.

17.9 Tüzük amaç ve ilkeleri doğrultusunda, kurulması ve katılınması gereken kuruluş ve organizasyonlar için kanunen Genel Kurul kararı gereken konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

17.10 İhtisas Danışma Kurulunun raporlarını görüşmek, gerekli gördüğü hallerde araştırma ve inceleme komisyonları kurmak.

17.11 Konfederasyon üyeliğine karar vermek, delegelerini seçmek.

17.12 Federasyon tüzüğünü değiştirmek,

17.13 Üye dernekler arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak amacıyla yönergeler düzenlemek ve yayımlamak üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek

17.14 Genel kurulda öngörülen konularda karar almak, kamuoyuna açıklama yapmak sonuç bildirisini onaylamak.

17.15 Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli görülen taşınmaz malların alınıp satılmasına karar vermek ya da gerektiğinde ipotek tesis veya terkin etmek veya bu hususlarda yönetim kurulunu yetkilendirmek.

17.16 İktisadi işletme faaliyetinde bulunmak, kiralamak, kiraya vermek üzere karar almak ve Yönetim Kuruluna yetki vermek

17.17 Aidat miktarlarını ve ödeme şekillerini belirlemek

17.18 Disiplin veya Yönetim Kurulu kararlarına itirazları görüşmek

17.19 Federasyonun feshi veya tasfiyesine karar vermek.

17.20 Mevzuatta belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.

 

MADDE 18-YÖNETİM KURULU

Federasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurulundan sonra en yetkili icra organı ve Federasyonun yürütme kuruludur.

Kuruluşu; Federasyon Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı ile, Federasyon Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen on dört üyeden kurulur. Ayrıca on dört yedek üye seçilir.

Federasyon Yönetim Kuruluna Federasyon Başkanı başkanlık eder.

Seçim Dönemi; Federasyon Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi dolan Federasyon Yönetim Kuruluna mensup üyeler yeniden seçilebilirler.

Toplantılar; Federasyon Yönetim Kurulu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden birinin isteği ile kurul, acele hallerde her zaman olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Engeli olanlar, bunu en az yedi gün önce yazı ile bildirirler.

Belgeye bağlanmış yerinde bir engele dayanmaksızın üst üste üç toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

Federasyon Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Ölüm, istifa, mazeret veya diğer zorunlu sebeplerle meydana gelen asli üyeliklerde boşluklar, aldıkları oy sırasına göre üyesi eksilen kurulun yedek üyeleri arasından Federasyon Başkanlığınca davet edilerek tamamlanır. Yönetim asil üyeleri arasındaki eksilmeler bu fıkrada belirtilen uygulamaya rağmen üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde dernekler yasasının ilgili maddesi hükümleri uygulanır.

İstifa eden Başkan veya Yönelim Kurulu Üyeleri, görev süresi içinde yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurul'a karşı hesap vermekle yükümlüdürler. Bu üyeler, ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.

 

MADDE 19- YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

19.1 Federasyon Genel Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündem hazırlamak

19.2 Federasyonu ve mallarını yönetmek,

19.3 Üç yıllık tahmini bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

19.4 Birlik Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak

19.5 Federasyon adına gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde her türlü ayni haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu hususlarda ve diğer iktisabı ve iltizami işlemlerde Federasyon Başkanı’na yetki vermek,

19.6 Federasyonun ücretli personellerinin özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,

19.7 Federasyon Yönetim Kurulu kararlarının özetini gösteren defterleri tutmak,

19.8 Federasyonun genel durumu ile işlemleri ve çalışmaları hakkında Federasyon Genel Kuruluna rapor vermek ve çalışma ve hesaplarından dolayı ibra istemek,

19.9 Kanunlarla başka bir merci veya organa verilmiş olmamak şartıyla, üye derneklerin kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,

19.10 Üye Dernek Genel Kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak,

19.11 Mesleğin ve Üye Derneklerin hak ve menfaatlerinin korunması için ilgili mercilere gerekli başvurmalarda bulunmak,

19.12 Mesleğin gelişmesine, meslek mensuplarının haklarının korunmasına ve sosyal durumlarının geliştirilmesine yarayacak incelemeleri yapmak, vardığı sonuçları ve teklifleri Federasyon Genel Kuruluna sunmak.

19.13 Meslek ve üyelerle ilgili olarak resmi yerlerden sorulacak hususlar hakkında gerekli düşünce ve görüşleri bildirmek,

19.14 Meslek mensuplarının ilerlemesi için mesleki eğitimi desteklemek, mesleki yayında bulunmak, meslek mensuplarının hazırlayacağı eserlerin yayımına yardımcı olmak,

19.15 Üye Dernekler arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek,

19.16 Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı mesleği ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak,

19.17 Genel Kurul toplantısından sonra yedi gün içinde yapacakları ilk toplantıda: kendi aralarından Başkanlık Divanını seçerek görev bölüşümü yapmak. Diğer üyelere de Federasyon faaliyetleri ve Uzmanlık Kurulları ile ilgili görev bölüşümü yapmak.

19.18 Federasyon çalışmalarının düzenli ve verimli yürümesi için eşgüdüm, örgütlenme, eğitim, araştırma, Mali İşler, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler, Hukuk, Dış İlişkiler ve gerektiğinde yeni kurullar oluşturabilir. Her Uzmanlık Kurulu için kuruluşu, görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır.

19.19 Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

 

MADDE 20- GENEL BAŞKAN (BAŞKAN)

Seçim; Genel Kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından üç yıllık bir dönem için gizli oyla seçilir. Yeniden seçilmek caizdir. Genel Başkan Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.

Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma; Federasyon Ölüm, istifa gibi herhangi bir sebeple boşalma halinde Olağanüstü Genel Kurul yapılarak yeni Genel Başkan seçilir. Seçilinceye kadar Kıdemli Başkan Yardımcısı bu görevi yürütür. Yeni seçilen başkan öncekinin görev süresini tamamlar. Olağan Genel Kurula altı (6) ay kala boşalma halinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği Başkan Yardımcılarından biri vekil sıfatı ile görevi olağan Genel Kurula kadar yürütür.

 

MADDE 21- GENEL BAŞKAN’IN GÖREV VE YETKİLERİ:

21.1 Federasyonu özel ve tüzel kişiler İle yönetsel ve yargısal merciler önünde temsil etmek

21.2 Federasyon Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

21.3 Federasyon Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmek.

21.4 Genel Kurulda verilecek yetki dairesinde Federasyon adına iltizam ve iktisapta bulunmak, yüklenmelere girişmek, Federasyona yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,

21.5 Aynı amaçla kurulmuş kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve yürütmek,

21.6 Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısıyla kendisini göreve zorlayan hususları yapmak,

21.7 Federasyonun çalışmaları hakkında Federasyon Genel Kuruluna yazılı bir rapor vermek,

21.8 Başkanlar kurulu ve İhtisas Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık eder, toplantıya çağırır, alınan kararları yerine getirir.

21.9 Federasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunur.

21.10 Yönetim kurulunca kararlaştırılan ve üye derneklerin denetimi amacıyla oluşturulan komisyon ve kurullara başkanlık eder.

21.11 Dernek kasasında memur maaş katsayısının bin rakamı ile çarpımı sonucu çıkacak miktar kadar para bulundurulabilir.

21.12 Üye derneklerin Genel Kurullarına katılır veya temsilci gönderir.

21.13 Kendisinin bulunmadığı durumlarda başkan yardımcıları arasında yerine görev yapacak olan Başkan Vekilini seçer.

21.14 Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

21.15 Federasyon adına olan yazışmaları Genel Sekreter ve mali konulardaki yazışmaları ise Sayman ile birlikte imzalar.

21.16 Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

 

MADDE 22- BAŞKANLIK DİVANI

Kuruluşu ve Seçimi; Federasyon Başkanlık Divanı;

1. Federasyon Başkanı,

2. İki başkan yardımcısı,

3. Genel Sekreteri,

4. Saymandan ibarettir.

Divanın başkan dışındaki üyeleri, Federasyon Yönetim Kurulu için yapılan her seçimden sonraki ilk toplantıda, bu Kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir.

Başkanlık Divanı üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrılırsa, kalan görev süresi için, bir ay içinde yenisi seçilir.

 

FEDERASYON BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ

Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Federasyon Yönetim Kurulunun isteğine halinde Federasyon mallarının yönetimi hakkında gerekli kararları alır ve aynı konuda bu kurula yazılı veya sözlü bilgi verir.

Gerekli hallerde üye dernek başkanlarını görüşlerini almak üzere toplantıya çağırır.

 

BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

Federasyon Başkanı tarafından verilecek görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar.

Federasyon başkanının bulunmadığı zamanlarda veya Federasyon Başkanlığı herhangi bir sebeple boşalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi meslekteki kıdem sırasına göre başkan yardımcılarına aittir.

Federasyon Başkan Yardımcılarının da yokluğunda Federasyon Yönetim Kurulunun meslekte en kıdemli üyesi başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

 

GENEL SEKRETERİNİN GÖREVLERİ

Yönelim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.

Federasyon Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler.

Kanun ve tüzük hükümleri ile belirtilen defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yayın işlerinin yürütülmesini sağlar.

Federasyonun iç çalışmaları ile yazı işlerini yönetir, Federasyon kalemine gerekli direktifleri verir ve kalemin çalışmasını denetler.

 

SAYMANIN GÖREVLERİ

Kanun ve tüzük hükümleri ile belirtilen defter, dosya ve kayıtlara mali işlemlerin tam olarak işlenmesini sağlamak

Genel Kurula sunulacak bütçenin hazırlanmasını sağlamak,

Giderlerin bütçeye uygun yapılmasını denetlemek,

Bütçe kalemlerinde gerekli görülecek aktarma tekliflerini Yönetim Kuruluna getirmek

Üç (3) ayda bir gelir gider hesap cetveli çıkarıp yönetim kuruluna sunmak.

Federasyonun mallarını, Federasyon Başkanlık Divanının kararları gereğince yönetmeye ve para alıp vermek,

Bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmak

Para alma ve vermede düzenlenen kâğıtları Federasyon Başkanı, yokluğunda Federasyon Başkan Yardımcılarından biri veya Federasyon Genel Sekreteri ile birlikte imzalamak.

 

MADDE 23- DENETİM KURULU

Kuruluşu; Federasyon Genel Kurulu, Federasyonun idari ve mali işlemlerini denetlemek üzere, üç yıl için kendi üyeleri arasından gizli oyla üç asıl ve üç yedek denetçi seçer.

Kurul ilk toplamasında kendi aralarından bir başkan, bir rapörtör ve bir üye seçer.

Kural olarak altı (6) ayda bir toplanır.

 

Görev ve Yetkileri;

1. Yönetim Kurulu çalışmalarının, kanun, tüzük, yönetmelik, Genel Kurul kararlarına uygunluğunu defter ve hesaplarını denetler. Denetleme sırasında gördüğü eksiklikleri tüzüğe ve mevzuata aykırılıkları bir raporla yönetim kuruluna bildirir.

2. Kurul’un toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur. Başkan dâhil her üye bir oy hakkına sahiptir. Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri Yönetim Kurulunca çağırılır. Çağrı yazılı olur. Bu çağrıdan itibaren (10) on gün içinde kurul üyeleri bir araya gelerek görev bölümü yaparlar. Görev bölümü karar deflerine yazılır ve imza edilir.

3. Federasyonun üç yıllık yönetsel ve mali denetim sonuçlarıyla, bilanço ve gelir geder hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurula sunar.

4. Denetleme Kurulu Genel Kurula sunulacak İdari ve malî raporun, toplantı tarihinden en geç (1) bir ay önce, sorumlu Başkan Yardımcısına yazılı belge ile vermek zorundadır.

5. Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

6. Denetleme Kurulu, gerektiğinde gerekçelere dayalı olarak veya tüm yönetim kurulu üyelerinin yerlerinin, yedekleri ile birlikte boş olması durumunda federasyonu: olağanüstü Genel Kurula götürme yetkisi vardır. Gerekçelere dayalı Genel Kurul talebini ise Yönetim Kurulundan ister.

 

MADDE 24- DİSİPLİN KURULU, YETKİ VE GÖREVLERİ:

Kuruluşu; Federasyon Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilen beş (5) asil, beş (5) yedek üyeden kurulur. Süresi dolan üye yeniden üye seçilebilir.

Kurul, üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman seçer. Kurul’un toplanma ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Başkan dâhil her üye bir oy hakkına sahiptir.

Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri Yönetim Kurulunca çağırılır. Çağrı yazılı olur. Bu çağrıdan itibaren (10) on gün içinde kurul üyeleri bir araya gelerek görev bölümü yaparlar. Görev bölümü karar deflerine yazılır ve imza edilir.

Toplantılar; Kural olarak üç ayda bir defa olağan toplantı yapar. Federasyon Başkanını veya Disiplin Kurulu Başkanını yahut üyelerinden birinin isteği ile Kurul acele hallerde her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Kurulda üyelik kararlarına ilişkin konular öncelik ve ivedilikle çözülür. Disiplin Kurulu, önüne gelen konuyu en çok 30 gün içinde sonuçlandırır. Soruşturmayı 30 gün içinde sonuçlandıramazsa, bu süreyi en fazla bir ay uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar.

Disiplin Kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra bir karara varır. Kararlar ve karşı düşünceler mutlaka gerekçeli olmalı, varılan sonucun kanıtları kararda ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

Görev ve yetkileri; Federasyon yöneticileri ve üye dernekler hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir.

1. Uyarı

2. Kınama

3. Geçici ya da sürekli olarak Federasyon üyeliğinden çıkarma konusunda Genel Kurul’a öneride bulunma.

 

MADDE 25-  BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulu, Federasyon Başkanı'nın başkanlığında, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim ve Disiplin Kurulları Başkanları ile üye Derneklerin Genel Başkanları ve ikişer Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ile oluşur.

Başkanlar Kurulu, en geç 6 ayda bir, Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine toplanır. Toplantı gündemi bir hafta önce üye derneklere yazılı olarak gönderilir. Toplantı gündeminde yer almayan konuların görüşülmesi katılanların 1/3'ünün oluruna bağlıdır. Başkanlar Kurulu sonuçları bir deftere yazılarak Kurul üyelerince imzalanır.

Başkanlar Kurulu, Federasyon çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'ndan bilgi alır, eleştiriler getirir. Çalışmaların Federasyon'un temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesi, örgütsel birlik ve dayanışmanın sağlanması gibi konularda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

Federasyon'un işleyişine ışık tutacak görüşler bildirir.

 

MADDE 26- İHTİSAS DANIŞMA KURULU

Federasyonun tüzükte belirtilen amaç ve ilkeleri, faaliyet konuları ile bağlantılı sektör ve meslek yönetici ve ilgilileri, kamu kurum, kuruluşları uzman veya yöneticileri, üniversite öğretim üye ve görevlilerinden Yönetim Kurulu tarafından üç yıllığına, talepte bulunan gönüllüler ve üye derneklerin tavsiye edeceği kişilerden seçilir.

İhtisas Danışma Kurulu, Federasyon amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yapılanları ve gelişmeleri değerlendirmek, Federasyonun gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulur.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun mevzuat ve tüzüğe uygun mesleki konulardaki istek ve dilekleri hakkında çalışmalar yapıp görüşlerini bildirmek, uzmanlık konuları hakkında rapor düzenlemek

Raporları, yönetim kuruluna ve Genel Kurula tavsiye niteliğindedir.

 

MADDE 27- ONUR İLKESİ

27.1 24 Mayıs 2006 tarihinde kurulmuş bulunan Federasyonun ilk kurul toplantısının yapıldığı 7 TEMMUZ tarihi ONUR GÜNÜ olarak kabul edilmiş olup her yıl kullanır.

27.2 Federasyon Başkanlığı yapmış olanların ayrı Portre ve Yönetim Kurulu üyelerinin de grup halindeki fotoğrafları Federasyon salonuna asılır.

27.3 Federasyon bütçe imkânlarına göre, Federasyona Başkanlık yapmış olanlarla (2) iki yıl müddetle yönetim ve denetleme kurullarında asli üyelikle bulunmuş olanlara birer hatıra rozet veya şilt verilir.

 

MADDE 28- FEDERASYON FORS VE AMBLEMİ

28.1 Federasyonu temsil edecek amblem ve forsun yapılmasına ve değiştirilmesine Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul karar verir. Üyeler kendi amblem ve forslarının yanında federasyon amblem ve forsunu kullanırlar.

28.2 Federasyonun Forsu, Federasyon Yönetim Kurulunca bayrak yasası ve yönetmeliğine uygun olarak Federasyonun bir forsu tespit edilir. Forsun asılmasında, bayrak yasası ve yönetmeliğinde belirlenen hükümlere uyulur Ayrıca Dernekler Yasasının 29 maddesinde belirtilen isim, işaret ve sembollere benzememek kaydıyla bir alâmeti farika (şekil) intihap ederler.

 

MADDE 29- TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Federasyon Ana tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir, ilk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3"ünün katılması ve kabul etmesi şarttır, ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak, Genel Kurul üye sayısının 1/5’ inden az olamaz. Ancak tüzüğün değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

 

MADDE 30- GELİRLER

30.1 Bir kereye mahsus olarak Federasyona katılan dernekler tarafından ödenen 3.000,00 (üç bin) TL tutarındaki peşin ödenen katılım payı. Bu miktarı artırmaya ve azaltmaya Genel Kurul yetkilidir.

30.2 Üye dernekler tarafından Federasyon Genel Kurulunun yapıldığı yıla ilişkin delege sayısına göre her delege için Mayıs ayının son iş gününe kadar ödenmesi gereken 50,00 (elli) TL. ödenti,

30.3 Üye Derneklerden yapılacak yardım ve bağışlar,

30.4 Devlet bütçesinden alınacak yardımlar,

30.5 Resmi ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan bağışlar,

30.6 Ülke içinde veya dışında yapılacak etkinlik ve proje gelirleri,

30.7 Tertip edilecek balo, müsamere, eğlence, konser, piyango ve bastırılacak takvim gelirleri,

30.8 Federasyonun banka mevduatlarının getirdiği faiz ve ikramiyeler,

30.9 Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler,

30.10 Kiralardan ve işletmelerden sağlanacak gelirler,

30.11 Danışmanlık bağışları,

30.12 Yasa, yönetmelik ve kararnamelerin Federasyona tanıdığı hakların elde olunan gelirler,

30.13 Diğer gelirler.

30.14 Federasyonun hizmet ve girişimleri ile yayın organlarından elde edilecek gelirler,

30.15 Dernekler Kanunu, Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer gelirler.

 

MADDE 31- GİDERLER

31.1 Genel Giderler,

31.2 Personel giderleri,

31.3 Amaç ve Hizmet Giderleri

31.4 Dernekler Kanunu ve diğer yasalarda belirtilen ilke ve hükümler doğrultusunda yapılan diğer giderler

 

MADDE 32- GELİR VE GİDERLERDE USUL

32.1 Federasyon gelirleri alındı belgesi ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

32.2 Federasyon gelir ve giderleri Dernekler Yasası, Vergi Usul Yasası hükümleri doğrultusunda belgelere dayanarak yapılır.

32.3 Federasyonun gelir ve giderleri 3568 sayılı SMMM Kn’ da belirtilen muhasebe ilke ve kuralları doğrultusunda kayıtlara işlenir.

 

MADDE 33-  BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların yönetim kurulunca salt çoğunlukla kabul edilmesi zorunludur.

 

MADDE 34- FEDERASYONUN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Federasyonda iç denetim esastır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, Yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon Yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Bağımsız denetim kurullarına denetim yaptırıldığında ücreti bütçeden ödenir.

 

MADDE 35- TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:

Federasyon İşletme hesabı esasına tabi ise:

1. Üye kayıt defteri,

2. Karar defteri,

3. İşletme hesabı defteri,

Bilânço esasına tabi ise;

1. Üye kayıt defteri,

2. Karar defteri,

3. Yevmiye defteri,

4. Bilânço defteri,

Ancak Kanun' da veya yönetmelikle yeni bir düzenleme yapılmışsa bu defterlerinin haricinde başka defterler belirtilmişse bu defterleri de tutar, ayrıca bu defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğünden onaylı olması zorunludur.

 

MADDE 36- BÜTÇE VE BİLÂNÇO

Federasyon bütçesi 3 (üç) yıllık dönem için hesap işlerine bakan Yönetim Kurulu üyesi tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna verilir ve Federasyon gelir ve giderlerini gösterir bir tarzda tanzim edilerek Genel Kurula sunulur.

 

MADDE 37 – FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ ve TASFİYE

Federasyon Genel Kurulu her zaman Federasyonun feshine karar verebilir. Karar için kanunda belirtilen yasal çoğunluk zorunludur. Federasyonun feshi Yönetim Kurulu tarafından mahalli en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Federasyonun infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

Genel Kurul tarafından üç (3) kişilik Tasfiye Kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu, hesapları kapatır ve fesih anındaki derneğin safi mevcudunu tespit eder. Federasyonun tüm mal varlığı ve hakları, üye derneklere delegeleri oranında devir ve intikal ettirilir.

 

MADDE 38- YÖNETMELİKLER

Tüzük de belirtilen konuların açıklığa kavuşturulması ve federasyon işlerinin düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlanır ve Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Bu yönetmeliklerde tüzükte saklı kalmış hususlar maddeler halinde belirlenir. Federasyonun yayın organı mevcut ise hazırlanan yönetmelik burada yayınlanır ve ayrıca bastırılarak üyelere dağıtılır. Bu konuda Dernekler Yasasının ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

 

MADDE 39- MALİ HAKLAR

Federasyon Başkanı ile Yönetim Kurulunda görev alan üyelere zaruri masraflarını kendi dernekleri tarafından, Federasyonu ilgilendiren ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan iş ve görev seyahatlerinde yolluk ve zaruri giderleri federasyon tarafından karşılanır.

 

MADDE 40- DİĞER HÜKÜMLER

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Yönetmeliği, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Tüzük değişikliğine ilişkin hükümler, Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

Yönetim kurulu tarafından imzalanarak bir sureti Federasyonun bağlı bulunduğu Dernekler Müdürlüğüne ibraz edilir.

 

 

 

TAFED Tüzük

Anasayfa
Kurumsal
Tafed'e Bağlı Derneklerimiz
Projelerimiz
Galeri
Basında Biz

İletişim

Merkez: Mimar Sinan cad Sarı Lale sok No:8 Eyüp – Kemerburgaz, İstanbul

e-posta: tafed@tafed.org.tr

 

 

PDF
Broşür indir

 

© Tüm Hakları Saklıdır.

TAFED Türkiye Aşçılar Federasyonu